درحال انتقال به

سالمی: به هر تیمی غیر از قطر می خوردیم، برنده بودیم/ نتیجه پنجمی هم بد نیست

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید