درحال انتقال به

درخشان: قطعا بیشتر از ۳ جودوکار به اندونزی می فرستیم/ نمی‌خواهیم زنگ تفریح رقبا باشیم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید