درحال انتقال به

دانشگر: بازیکنان با نظر مستقیم شفر به استقلال آمدند/ هدفی جز قهرمانی نداریم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید