درحال انتقال به

چلسی 3-0 وست برومویچ؛ هازارد، فشار را از روی کونته برداشت

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید