درحال انتقال به

خشتان خودش را از گل شماره 5 محروم کرد؛/ پدیده گلزنی لیگ بهترین موقعیت هفته را از دست داد!

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید