درحال انتقال به

رسمی: لوپتگی از تیم ملی اسپانیا اخراج شد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید