درحال انتقال به

آقای گل یک میلیارد تخفیف داد وبااستقلال تسویه کرد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید