درحال انتقال به

رسمی: گونسالو ایگواین به میلان پیوست

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید