درحال انتقال به

طیبی قراردادش را با غیرت قزاقستان تمدید کرد

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید