درحال انتقال به

مرادی: حواسم به وزنه‌های کیانوش نبود/ همه‌ی این رکوردها را در تمرینات زده بودم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید