درحال انتقال به

یک بازیکن دیگر به استقلال پیوست

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید