درحال انتقال به

شفیعی: به دلیل عدم تمرکز و شکم سیری بازیکنان‌ به تساوی رسیدیم

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید