درحال انتقال به

اسماعیلی از داور پنالتی گرفت، داور پنالتی درستش را نگرفت/ فریم به فریم با 2 صحنه جنجالی آزادی 

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید