درحال انتقال به

تفتیان به نیمه نهایی 100 متر راه یافت

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید