درحال انتقال به

مرسون:/ اوزیل و میخیتاریان دیگر به درد آرسنال نمی خورند

اگر بعد از 10 ثانیه منتقل نشدید
اینجا را کلیک کنید